wildernesshouseboston.com - Dr. Lidija Gajski: Hipertenzija - bolest, rizik ili prijevara?

Pregledni pripravci lijek hipertenzija. Arhiva članaka HRsvijet.net

jak snížit krevní tlak okamžitě prirodnim putem protiv visokog pritiska

You are on page 1of 3 Search inside document Hipertenzija - bolest, rizik ili Vodei globalni zdravstveni problem ili jedan od veih problema moderne medicine Lidija Gajski Iako se ve se iz samoga naslova rubrike Drugo miljenje" vidi da ovaj lanak nije podudaran s opim miljenjem, uvrstili smo ga da potaknemo itatelje na kritinost i razmiljanje, svojstva koja su u naoj struci danonono potrebna i sastavan su dio trajne edukacije. Zamolili smo eksperta za hipertenziju s dugogodinjim iskustvom, prof.

Zvonka Rumboldta iz Splita, da svojim osvrtom poprati ovaj izazovni lanak dr. Lidije Gajski, ime je ispunjena i njena elja iz zakljune reenice. Urednik Povien arterijski tlak jedna je od najeih dijagnoza u klinikoj praksi i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji vodei rizini imbenik smrti na planeti.

Na pripravke za sniavanje tlaka troi se golem dio zdravstvenih prorauna za lijekove i antihipertenzivi zauzimaju najvia mjesta na ljestvici najprodavanijih farmaka.

Valsartan: prošlost, sadašnjost, budućnost

Vrlo je zanimljivo da hvaljena medicinska znanost jo uvijek nije uspjela objasniti etiologiju vodee bolesti dananjice. Esencijalna hipertenzija prihvaena je kao takva, ime su razmiljanja i napori usmjereni njezinu izljeenju stavljeni na stranu, a pozornost usredotoena tek na njezinu regulaciju.

Ni u vezi s patofiziologijom stvari nisu jasne - u pitanju je nekoliko raznorodnih patofiziolokih pojava. Osim veze hipertenzije s hemoragijskim inzultom, koja se ini logina, nemamo prihvatljivo objanjenje njene povezanosti s ishemijskim inzultom, koronarnom i perifernom arterijskom boleu.

U pozadini ovih bolesti je aterosklerotski proces, odnosno suenje i zaepljenje arterija zato bi povieni tlak vodio suenju krvnih ila?

Jo ezdesetih godina prolog stoljea postojalo je raireno shvaanje da je hipertenzija obrambeni odgovor na vaskularnu bolest, a i danas ima znanstvenika koji smatraju da hipertenzija nije uzrok koronarne bolesti, nego tek biljeg rizika, neka vrsta simptoma koji se pojavljuje uz koronarnu bolest.

hipertenzija, lijevog ventrikula miokarda je vylichit hipertenzija

U sluaju visokih vrijednosti tlaka uz popratne smetnje, hipertenzija kao patoloko stanje i njezina otopina soli hipertenzija ne ine se spornima. Moglo bi je se definirati kao stanje znaajno povienog arterijskog tlaka praeno tegobama poput glavobolje, smetnji vida, pritiska u prsima, zaduhe i slino. Meutim, takvo odreenje pregledni pripravci lijek hipertenzija u udbenicima i klinikim smjernicama neemo nai.

Shvaanje ovog entiteta nadilo je okvire tradicionalne medicine koja je lijeila ljude u patnji i proirilo se na populaciju bez subjektivnih smetnji; hipertenzija je dobila obiljeje rizinog imbenika budue kardiovaskularne bolesti. U takvim okolnostima definiranje patolokog stanja postaje mnogo zahtjevnije. Vrlo esto u tekstovima koji se odnose na hipertenziju nema njezine jasne i eksplicitne definicije.

Europske smjernice za hipertenziju citiraju pregledni lanak iz I sami autori smjernica priznaju da pregledni pripravci lijek hipertenzija bilo kakva brojana definicija i klasifikacija hipertenzije proizvoljna".

Treba naglasiti, meutim, da izbor te odreene vrijednosti praga za hipertenziju nije niti utemeljen na dokazima, niti univerzalno prihvaen," tvrdi jedan od analitiara i nastavlja: tablete hipertenzija bradikardija od 27 nacionalnih drutava za pregledni pripravci lijek hipertenzija koja su sudjelovala na Pater, Trials U zadnje vrijeme uveden je pojam ciljne ili optimalne vrijednosti arterijskog tlaka.

To je vrijednost kojoj u terapijskim naporima treba teiti. I taj parametar odreuje se dogovorno, na onoj razini gdje se, prema podacima iz istraivanja, procijeni da je pojavnost buduih komplikacija narasla do neprihvatljive razine. Glavna koncepcijska i metodoloka slabost postupka kojim je definirana dananja granina vrijednost tlaka, odnosno hipertenzija, te njezina ciljna vrijednost, lei u tenji za apsolutnom eliminacijom rizika, te u injenici da se zakljuci izvode iskljuivo iz problematino protumaenih pitke dio hipertenzije istraivanja i pokusa s lijekovima.

U tom ogranienom diskursu koji se oslanja tek na odabrana znanstvena istraivanja, ne samo da je zanemarena sva sloenost i multidimenzionalnost pojmova koristi i tete iz definicije hipertenzijeve se u spomenutim istraivanjima padajue vrijednosti tlaka mehaniki povezuju s vjerojatnou padanja sranoilnih dogaaja, ne vodei rauna o veliini redukcije rizika koja je na niskim vrijednostima tlaka minimalna, te o injenici da to vrijedi za spontano niske vrijednosti pregledni pripravci lijek hipertenzija, ali ne i za iste postignute uz pomo lijekova.

Sniavanje dijastolikog tlaka ispod 90 mm Hg ne produava ivot niti smanjuje kardiovaskularni i drugi morbiditet, dok za sniavanje sistolikog tlaka ispod mm Hg nema podataka.

Arguedas i suradnici oito pripadaju skupini znanstvenika koja uvaava istraivanja koja pokazuju da s padom arterijskog tlaka pada incidencija sranoilnih dogaaja, no samo do odreene granice. Sputanje tlaka na vrlo niske vrijednosti dovodi do njihova drugo miljenje pregledni pripravci lijek hipertenzija rasta.

Much more than documents.

Dominantna grupacija strunih autoriteta na ovom nar i visok pritisak svojedobno je, meutim, J-krivulju ukinula, odnosno pretvorila je u ravnu crtu i proglasila tezu, slino kao to se to dogodilo s kolesterolom, to nie, to bolje".

Pri tom ih nije puno zanimala injenica da se ta postavka kosi sa zdravim razumom i klinikim iskustvom lijenika. Skepsa prema agresivnom sniavanju krvnog tlaka na mjestu je poglavito kad je rije o starijoj populaciji, za koju vaee klinike smjernice ne predviaju nikakvu prilagodbu. Vano je znati da postoje istraivanja pregledni pripravci lijek hipertenzija su pokazala tetu od prekomjernog sputanja dijastolikog tlaka prilikom lijeenja izolirane sistolike hipertenzije koja je esta u starijih ljudi.

Ima autora koji odbacuju linearno tumaenje veze arterijskog tlaka i kardiovaskularnih dogaaja i nude nelinearni model za izraun graninih vrijednost koji uzima u obzir dob i spol Port i sur. Kao argument za neutemeljenost postavljene ciljne, odnosno optimalne vrijednosti arterijskog tlaka, spomenimo jo veliku noviju metaanalizu koja u zakljuku konstatira: Nalaz da su razlike u vrijednosti krvnog tlaka uglavnom odgovorne za kardiovaskularni ishod naglaava poeljnost dobre regulacije krvnog tlaka.

Meutim, stupanj do kojeg se tlak hipertenzija plivanje spustiti da bi se postigla najvea korist, ovaj as nije poznat" Staessen i sur.

U skladu s novijim konceptom, za odreivanje potrebe za intervencijom u vezi s hipertenzijom, uz vrijednost arterijskog tlaka jednako su vani i drugi imbenici kardiovaskularnog rizika.

Rije je o obiteljskom nasljeu, dobi, puenju, pretilosti, razini lipida i glukoze u krvi, pregledni pripravci lijek hipertenzija subklinikog oteenja organa hipertrofija lijeve klijetke, mikroalbuminurijate prisutnosti klinikih bolesti - srca, centralnog ivanog sustava, bubrega, perifernih arterija, odnosno dijabetesa.

Arhiva članaka HRsvijet.net

Ti imbenici ulaze zajedno s visinom tlaka u procjenu ukupnog kardiovaskularnog rizika, definiranog kao apsolutni rizik kardiovaskularnog dogaaja u desetogodinjem razdoblju. Razina ukupnog kardiovaskularnog rizika onda odreuje potrebu za intervencijom. Meutim, za njih je predviena tek odgoda uvoenja lijekova ako uz promjenu ivotnih navika kroz nekoliko mjeseci tlak nije adekvatno kontroliran", stoji u europskim smjernicama, slijedi farmakoloko lijeenje.

Kad je rije o ukupnom kardiovaskularnom riziku, i tu treba naglasiti da se on odreuje uz pomo nedovoljno utemeljenih, nepouzdanih i uvelike proizvoljnih kalkulacija - procjena kardiovaskularnog rizika je neegzaktna znanost", priznaju i sami autori smjernica. Oni danas dominiraju odborima koji sastavljaju klinike smjernice, pa su na snazi ona tumaenja i preporuke koji potiu upotrebu antihipertenziva. Potreba za primjenom te grupe lijekova realno je znaajno manja od one koja nam se prezentira.

A kakva je njihova uinkovitost?

produkt je korišten za hipertenziju korak 3 lijekove s hipertenzijom

Meta-analize koje su ukljuile velik broj klinikih pokusa s antihipertenzivima pokazale su da se lijeenjem hipertoniara, godinje moe sprijeiti oko 5 do 10 velikih kardiovaskularnih dogaaja lijeenih za prevenciju jednog incidenta. Efekti su vei u skupini starijih ljudi i onih s viim kardiovaskularnim rizikom - dogaaja na ljudi godinje oko 84 lijeena za 1 prevenirani dogaaj. S druge strane, na svakih lijeenih mlae dobi ili malo rizinih, profitirat e oko 4 osobe lijeenih za jedan dogaaja u sluaju kad je tlak samo blae ili srednje povien, tek jedna osoba godinje lijeenih za jedan dogaaj.

U vezi s vrstom kardiovaskularnih dogaaja, antihipertenzivi ispoljavaju svoj uinak veinom na modani udar, dok je efekt na koronarne i druge kardiovaskularne dogaaje manji. Kad je rije o smanjenju mortaliteta, odnosno produenju ivota, znaajniji efekt demonstriran je tek u skupini sranih bolesnika, i to za ACE inhibitore i beta blokatore.

Za ostale hipertoniare u klinikim je pokusima produenje ivota uz antihipertenzive hipertenzija lijekovi ne liječe minimalno ili se nije moglo dokazati. Tvrdnja da antihipertenzivno lijeenje ne utjee na pregledni pripravci lijek hipertenzija mortalitet jasno stoji i u aktualnim europskim smjernicama za hipertenziju.

magnetske naprave za terapiju hipertenzije kontinuirano ili ne prihvaćaju lijek za hipertenziju

Jedan od kritiara, Malcolm Kendrick, na temelju 20 studija s antihipertenzivima izraunao je da tridesetogodinje uzimanje ovih lijekova prosjeno produuje ivot za 12,2 dana. Cinik e primijetiti da je otprilike toliko vremena potroeno na uzimanje tableta. Nakon ovih podataka, teko je opravdati masovno i rutinsko propisivanje antihipertenziva i osobama s viim kardiovaskularnim rizikom, a pogotovo zdravim ljudima mlae dobi s blae povienim tlakom.

Ipak, korist od antihipertenziva, prema opoj predodbi, nije upitna. Takoer je opeprihvaeno da postoje znaajne razlike meu antihipertenzivima s obzirom, primjerice, na metaboliki profil, ili uinak, odnosno prognozu u prateim bolestima i stanjima.

To je tek djelomino tono. Pregledni tekstovi o hipertenziji, ukljuujui klinike smjernice, uvijek naglaavaju da korist od antihipertenziva dolazi od snienja tlaka po sebi, neovisno o klasi lijekova.

honeys od hipertenzije glog i visoki tlak

Tvrdnja se oslanja na nalaze velikih sustavnih pregleda koji su sintetizirali podatke iz brojnih klinikih pokusa. Oni do dan-danas nisu uspjeli dokazati razliku u klinikim ishodima izmeu starih i novih lijekova. Staessen i suradnici Psaty i suradnici su iste godine na 42 pokusa i gotovo ispitanika usporedili kardiovaskularne ishode - koronarnu bolest, srano zatajivanje, modani udar, kardiovaskularne dogaaje, kardiovaskularnu smrtnost i ukupnu smrtnost, uz razliite antihipertenzive, te zakljuili: Diuretici u malim dozama najdjelotvornija su terapija prve linije za sprjeavanje pojave kardiovaskularnog morbiditeta i mortaliteta".

Nova meta-analiza iz Cochraneove baze podataka Wright i Musini, Tvrdi se da ne utjeu na porast glikemije ili lipemije kao to to ine diuretici i beta blokatori. Taj argument ne stoji jer se uinkovitost antihipertenziva ne mjeri laboratorijskim, ve klinikim ishodima, a u njima usprkos metabolikim efektima nije bilo razlike.

Izlečite hipertenziju: Namirnice koje efikasno snižavaju krvni pritisak

Kad uz povien krvni tlak postoje druge pratee bolesti ili oteenja organa, preporuuju se pojedine klase antihipertenziva koje su u tim stanjima pokazale prednost. To je opravdano kad se radi o pripravcima koji olakavaju tegobe diuretici u prateem sranom ili bubrenom zatajivanju, kalcijski antagonisti u angini pektoris ili o onima koji su pokazali uvjerljiva protektivna svojstva ACE inihibitori i beta blokatori u sranim bolestima.

No kad se prednosti izvode iz zamjenskih, odnosno intermedijarnih ishoda, pa se kalcijski antagonisti proglaavaju preparatima izbora u bolesnika s izraenom aterosklerozom na temelju redukcije arterijskog plaka, antagonisti AT receptora preparatima izbora u bolesnika s hipertenzivnom boleu srca na temelju smanjivanja hipertrofije lijeve klijetke, a ACE inhibitori pripravcima izbora za nefropate i dijabetiare na temelju smanjenja albuminurije, treba znati da vrstih dokaza o klinikoj koristi u tom sluaju nema.

Zbog toga, a i zbog ekonomskih razloga diuretici i starije generacije beta blokatora znaajno su jeftiniji od novih pregledni pripravci lijek hipertenzija europskim smjernicama za hipertenziju treba uputiti kritiku. Za razliku od amerikih smjernica JNC 7 koje jasno istiu diuretike kao prvi izbor u jednostavnoj nekompliciranoja mogue i u hipertenziji s popratnim bolestima, europske smjernice koje su preuzela i naa struna drutvastavljajui sve antihipertenzive u istu ravan i istiui pojedine nove klase i preparate bez pravih dokaza o klinikoj prednosti, idu u prilog proizvoaima skupih lijekova.

Sadržaj teme broja

Kao pregledni pripravci lijek hipertenzija proizvoaima skupih aparata i potronog materijala, zbog iroke i nepotrebne inicijalne i kasnije periodine dijagnostike obrade koju preporuuju.

Na kraju, vratimo se naslovu ovog lanka. Nema sumnje, hipertenzija je bolest i rizik onda kad su vrijednosti tlaka visoke, naroito kad smetaju bolesniku.

U tom sluaju potrebno je lijeenje, u prvom redu diureticima. Hoemo li doekati da takvu preporuku ujemo i od strunih, odnosno nadlenih autoriteta? Literatura na zahtjev: lidija-gajski zg.

140 75 to hipertenzija nervoza i visok krvni pritisak

Osvrt na lanak kolegice Lidije Gajski Zvonko Rumboldt, Split Intrigantan i poticajan lanak kolegice Gajski otvara nekoliko pitanja, koja navode na razmiljanje i trai to jasnije odgovore, kako diastolický tlak nizky bi bilo neeljenih nesporazuma.

Javnozdravstvena vanost arterijske hipertenzije. Na osnovi podataka iz Norveke sljedea tablica pokazuje gubitak godina oekivanog ivota prema visini arterijskog tlaka, ako se ne poduzmu odgovarajue terapijske mjere tablica 1. Definicija arterijske hipertenzije. Trebalo bi odrediti one razine arterijskog tlaka prema dobi, spolu i drugim inaicama koje e obuhvatiti najvei broj osoba izloenih neprihvatljivom riziku, uz najmanju vjerojatnost ukljuivanja onih izvan rizika.

Intuitivno je jasno da takve definicije nema, ali postoji vie svrsishodnih pokuaja gospodarska, klinika, operativna, politika, prognostika, statistika I ta je definicija meutim ne samo privremena ovisi o dostupnosti sve djelotvornijih i sve podnoljivijih lijekovave i regionalna ovisi o lokalnoj dostupnosti zdravstvene zatite, o odnosu oekivane koristi prema prihvatljivosti trokova, o specifinostima distribucije tlaka u konkretnoj populaciji te o sociokulturnim okolnostima.

Poznato je tzv. Bez dobrog pregledni pripravci lijek hipertenzija dobrih i loih strana individualne intervencije otvara se prostor za terapijski paradoks: iscrpno se lijee oni koji od intervencije imaju malu ili nikakvu korist granini hipertoniari, hipertoniari bijele kute"a ne lijee se oni kojima je neophodna teki hipertoniari, visokorizine osobe. Za takav je odnos odgovorna i medicinska nastava: prikazuju se zanimljivi, teki i rijetki oblici hipertenzivne bolesti, koji zahtijevaju iroku obradu i sloeno kliniko lijeenje, dakle pacijenti sa suprotnog kraja Dijastoliki tlak mm Hg hypertea protiv visokog krvnog pritiska 10,0 4,6 7,3 2,5 4,7 0,8 2,4 0,7 63 13,0 10,0 7,1 4,4 2,2 15,1 12,1 9,3 6,6 4,3 Arterijska hipertenzija je oito mnogo opasnija u mlaih nego u starijih osoba, premda je apsolutni rizik u starijih vei vii tlakovi, manje oekivano trajanje ivota.